REGULAMIN KURSU MTG

I. DEFINICJE 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i zawarcia Umowy wzięcia udziału w kursie; 

2. Konsument – Klient który składa Zamówienie i zawiera Umowę w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu; 

3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie i zawiera Umowę w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie i zawiera Umowę za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin; 

5. Strona, Strona internetowa – strona internetowa za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zawrzeć Umowę na uczestnictwo w kursie organizowanym przez Spółkę, dostępna pod adresem: https://fizjoacademy.pl/mtg/; 

6. Umowa – umowa zawierana ze Spółką świadczenia przez Spółkę usług w postaci organizacji i przeprowadzania kursu stacjonarnego; 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy; 

8. Spółka – Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457; 

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Strona, dostępna pod adresem: https://fizjoacademy.pl/mtg/ jest prowadzona przez Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457; 

2. Za pośrednictwem Strony Spółka oferuje możliwość rejestracji i następczego uczestnictwa w organizowanym i przeprowadzanym przez Spółkę kursie masażu tkanek głębokich. 

3. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Spółką zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY I REJESTRACJI NA KURS 

1. Aby zapisać się na kurs, Klient zobowiązany jest do wypełnienia stosownego formularza, dostępnego na Stronie, swoimi danymi, jak również do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Spółkę oraz na treść polityki prywatności. 

2. Po wysłaniu przez Klienta zapytania Spółka, bez zbędnej zwłoki, nawiąże z Klientem kontakt mailowy lub telefoniczny w celu dokończenia procedury rejestracji na kurs oraz przeprowadzenia procedury płatności. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam); 

c) korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Spółki; 

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Strony w celu prowadzenia działalności komercyjnej); 

e) korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet; 

f) podania na Stronie jedynie własnych danych. 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY 

1. Aby zapisać się na kurs, Klient zobowiązany jest do wypełnienia stosownego formularza, dostępnego na Stronie, swoimi danymi, jak również do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Spółkę oraz na treść polityki prywatności. 

2. Po wysłaniu przez Klienta zapytania Spółka, bez zbędnej zwłoki, nawiąże z Klientem kontakt mailowy lub telefoniczny w celu dokończenia procedury rejestracji na kurs oraz przeprowadzenia procedury płatności. 

3. Po nawiązaniu kontaktu i dokonaniu ustaleń z Klientem dot. zapisu na konkretny kurs Spółka wystawia i przesyła Klientowi fakturę proforma (wystawioną na dane przekazane przez Klienta) z 7 dniowym terminem płatności opiewającą na kwotę 500,00 zł brutto. Warunkiem skutecznego zapisu Klienta na kurs jest dokonanie przez Klienta terminowej płatności tej faktury profroma. 

4. W terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu Spółka wystawia i przesyła Klientowi fakturę proforma opiewającą na pozostałą kwotę (cenę) kursu. Warunkiem uczestnictwa Klienta w kursie jest dokonanie zapłaty w całości te drugiej faktury proforma najpóźniej na 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia kursu. 

5. Po dokonaniu płatności Spółka wystawia i przesyła Klientowi fakturę – Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółkę faktur w formie elektronicznej. 

6. Umowę uczestnictwa Klienta w kursie uważa się za zawartą z momentem dokonania przez Klienta zapłaty faktury proforma wskazanej w ust. 3 powyżej. 

7. W przypadku braku terminowej płatności przez Klienta faktury proforma wskazanej w ust. 3 powyżej rejestracja Klienta na kurs uznawana jest za niebyłą i Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Spółki. 

8. W przypadku braku terminowej płatności przez Klienta faktury proforma wskazanej w ust. 4 powyżej Klient traci prawo do wzięcia udziału w kursie, a Spółka uprawniona jest do zatrzymania kwoty wynikającej z faktury proforma wskazanej w ust. 3 powyżej na poczet pokrycia wydatków, jakie poniosła w związku z zapisem Klienta na kurs – a Klientowi nie przysługują w tym zakresie wobec Spółki żadne roszczenia. Postanowienie to nie dotyczy dokonania przez Klienta – będącego konsumentem – odstąpienia od Umowy. 

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

1. Cena zakupu uczestnictwa w kursie podana jest w złotych i zawiera wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami. 

2. Cena jest wiążąca w chwili wysłania przez Klienta zapytania w celu rejestracji na kurs. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia, zmiany czy odwołania rabatów bądź promocji w zakresie ceny kursu. W takim wypadku informacja o tym będzie albo zamieszczona na Stronie Internetowej. 

VI. KURS 

1. Poszczególne kursy mogą być przeprowadzane przez podmioty (osoby) trzecie współpracujące ze Spółką. 

2. Po ukończeniu kursu Spółka wydaje Uczestnikowi certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu 

VII. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE 

1. Rezygnację z uczestnictwa w danym kursie należy zgłosić Spółki poprzez e-mail na adres: biuro@fizjoacademy.pl lub za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na Stronie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja z udziału w kursie zgłoszona po tym terminie nie zobowiązuje Spółki do zwrotu wpłaconych kwot, a Klientowi nie przysługują wobec Spółki żadne roszczenia z tego tytułu. 

2. Wniesioną opłatę za uczestnictwo w kursie Uczestnik, który rezygnuje z kursu do 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, może w porozumieniu ze Spółką przenieść na wskazany przez siebie inny kurs. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla uczestników, którzy składają rezygnację z udziału w kursie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. 

3. W przypadku braku chęci uczestnictwa w innym wybranym kursie, Spółka dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych. Spółka dokonuje zwrotu wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z kursu do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. 

4. Powyższe przepisy nie wpływają na możliwość konsumenckiego prawa do odstąpienia. 

VIII. ODWOŁANIE SZKOLENIA LUB ZMIANA TERMINU 

1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu danego kursu (czy to z powodów leżących po stronie Spółki czy tez z przyczyn od niej niezależnych) Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Klienta – zależnie od jego wyboru – zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Klienta terminu. 

2. Spółka dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych. 

3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Spółka (czy to z powodów leżących po stronie Spółki czy tez z przyczyn od niej niezależnych) nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe poniesione przez Klienta, w szczególności takie jak koszty dojazdu i transportu, noclegów itd. 

IX. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK 

1. Wszystkie materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom jak również wszelkie inne materiały użyte bądź udostępnione podczas kursu są chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie tych materiałów w celu innym niż uczestnictwo w kursie, a zwłaszcza zamieszczanie tych materiałów w sieci Internet, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw twórców do tych materiałów. W razie uzyskania informacji o naruszeniu praw autorskich przez Klienta, Spółka podejmie stosowne kroki prawne. 

2. Podczas kursów obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, bądź utrwalania głosu prowadzących szkolenia. Takie działanie stanowi naruszenie praw autorskich do materiałów i treści przekazywanych podczas kursów oraz naruszenie wizerunku prowadzących lub innych Uczestników. W razie uzyskania informacji o takim działaniu przez Klienta, Spółka podejmie stosowne kroki prawne. 

3. Spółka informuje ponadto, że prowadzone kursy mogą być dokumentowane w formie zdjęć bądź nagrań video, z czym wiąże się utrwaleniem wizerunku Klienta. Te materiały mogą być później przez Spółkę wykorzystywane w ramach jego działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie działań marketingowych czy reklamowych, w tym poprzez umieszczenie ich na Stronach Internetowych prowadzonych przez Spółkę. 

4. W związku z powyższym Administrator oświadcza, że uczestnictwo w kursach stacjonarnych przez niego organizowanych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na utrwalenie i użycie przez Administratora Pani/Pana wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć lub nagrań video bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie wskazanym powyżej. 

5. Zgoda ta wyrażana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

X. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Strony przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny. 

2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia ze Spółka umowy na uczestnictwo w kursie, tj. od dnia zapłaty przez Klienta pierwszej faktury proforma bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia złożenia Zamówienia na uczestnictwo w kursie, tj. od dnia opłacenia pierwszej faktury proforma. 

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 13 wyżej ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Spółki, w jeden z następujących sposobów: 

a. wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice; 

b. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: biuro@fizjoacademy.pl; 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających Umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że Umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 

2. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

3. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających Umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że Umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony i bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania. 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów: 

a) pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice; 

b) pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: biuro@fizjoacademy.pl; 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania. 

5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457. 

2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności. 

XIV. WARUNKI TECHNICZNE 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: 

a) przeglądarkę internetową; 

b) program Adobe; 

c) aktywny adres e-mail; 

d) aktywne połączenie z siecią Internet. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na Stronie. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego. 

3. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu na Stronie.