POLITYKA PRYWATNOŚCI DO KURSU MTG

 • DEFINICJE

 

 1. Administrator danych osobowych, Administrator Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie;
 5. Stron, Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://fizjoacademy.pl/mtg/;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


 • PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.


 • CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi rejestracji i zakupu uczestnictwa w prowadzonym i oferowanym przez Spółkę kursie stacjonarnym masaży tkanek głębokich – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 6. w celach marketingowych Administratora, 

 

 1. REJESTRACJA NA KURS

 

 1. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika Strony na oferowany przez Spółkę kurs masażu tkanek głębokich wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 
 2. W celu rejestracji na kurs Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia widniejącego na Stronie formularza kontaktowego i podania danych obowiązkowych – swojego imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu. 
 3. Po wysłaniu zapytania Spółka nawiązuje następnie z Użytkownikiem kontakt – mailowy lub telefoniczny – w którym przekazuje Użytkownikowi wszelkie potrzebne dane i informacje dot. dokończenia procedury rejestracji na dany kurs i dokonania płatności.
 4. Wysyłając zapytanie przez widniejący na Stronie formularz kontaktowy Użytkownik wyraża tym samym zgodę na nawiązanie z nim przez Spółkę kontaktu mailowego lub telefonicznego celem dokończenia procedury rejestracji na dany kurs i dokonania płatności.
 5. Użytkownik ma także możliwość nawiązania kontaktu ze Spółką i wysłania zapytania rejestracyjnego na kurs poprzez widniejący na Stronie i zintegrowany komunikator.
 6. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia rejestracji na kurs – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.


 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.


 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 
  2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do  żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
  7.  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
 1. pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;
 2. mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@fizjoacademy.pl
 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 3. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).


 • ODBIORCY DANYCH

 

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak  operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, w tym przede wszystkim:
  1. Pani Barbarze Wizner prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA WIZNER AKADEMIA MASAŻU MANUALNI z siedzibą przy ul. Łobzowska nr 55/6, 31-139 w Krakowie,  NIP: 6762609085, REGON: 520839250, która będzie prowadzić kursy;
 2.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 2. Strona może zawierać także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook czy YouTube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
 3. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
  1. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook i Facebook Ireland Limited,  4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland: https://developers.facebook.com/docs/plugins
  2. Youtube obsługiwany jest przez Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States: www.google.de/intl/de/policies/privacy 
 4. Strona zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook oraz You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
 1. Facebook: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Youtube: www.google.de/intl/de/policies/privacy
 1. Na Stronie publikowane są materiały video, które są zamieszczone na portalu YouTube. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych. 
 2. W przypadku wizyty na Stronie i odtworzeniu danego materiału video zamieszczonego na portalu YouTube, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo dany materiał video na Stronie, co wiąże się z przekazaniem do YouTube danych osobowych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto Użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta Użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google (a co za tym idzie i na portalu YouTube), Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem materiału video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube. 
 3. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 4. Na Stronie widnieje także zintegrowany komunikator służący do kontaktu z Administratorem, oparty na komunikatorze Messenger należący do przedsiębiorstwa Facebook. 
 5. W przypadku nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Administratorem przy pomocy tego komunikatora, Użytkownik do wyboru opcje albo zalogowania się do swojego konta na Facebooku, w celu prowadzenia konwersacji z Administratorem ze swojego konta Facebook i powiązanego z nim Messengera, albo prowadzenie konwersacji jako gość. W tym drugim jednak przypadku konwersacja pozostanie dostępna przez okres maksymalnie 24 godzin po zamknięciu czatu. 
 6. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji prowadzenia konwersacji z Administratorem przy zalogowaniu się do swojego konta na Facebooku, dane osobowe oraz treść konwersacji będzie w pełni widoczna i udostępniona portalowi Facebook, który będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika zgodnie ze swoimi zasadami przetwarzania danych osobowych, które są opisane tutaj: https://www.messenger.com/privacy?locale=pl_PL
 7. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji prowadzenia konwersacji z Administratorem jako gość, portal Facebook także będzie miał dostęp do treści konwersacji i do danych w niej zawartych, jednakże konwersacja ta nie zostanie powiazania z kontem Użytkownika na portalu Facebook


 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Strony do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google, Facebook).


 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
  i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@fizjoacademy.pl


 • ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na stronie Strony. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie umieszczona w widocznym miejscu w stronie Strony.