Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W związku z wyrażeniem przeze mnie zgody na wykorzystanie przez spółkę pod firmą Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457, dalej jako: „Organizator”, mojego wizerunku – która to zgoda została przeze mnie udzielona podczas zapisu i wykupu usługi oferowanej przez Organizatora w postaci usługi mentoringu biznesowego, niniejszym oświadczam, że wyrażona przeze mnie zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje zgodę na dokonywanie przez Organizatora zdjęć/nagrań spotkań online, które będą odbywać się w ramach usługi mentoringu biznesowego, na których to zdjęciach i nagraniach może być utrwalony mój wizerunek.


Wobec powyższego niniejszym wyrażam zgodę na użycie przez Organizatora mojego wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć (screenów ze spotkań) lub nagrań spotkań bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza w działaniach marketingowych, reklamowych czy informacyjnych, w szczególności poprzez:

 1. umieszczenie opracowanych zdjęć (screenów spotkań)/nagrań, jako materiałów promocyjnych, na stronie internetowej Organizatora (oraz fanpage’ach Organizatora w portalach social media (Facebook, Instagram) bądź publikacjach;

 2. umieszczenie opracowanych nagrań na platformie Webtolearn, do których to nagrań dostęp na tej platformie będą mieć wyłącznie inni uczestnicy danego spotkania, z którego nagranie będzie udostępnione bądź inni uczestnicy usługi mentoringu biznesowego.


Powyższa zgoda udzielana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r. z późn. zm.), dalej RODO, Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457, dalej jako Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników spotkań organizowanych w ramach usług mentoringu biznesowego jest Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457.

 2. Dane osobowe uczestników tych spotkań w postaci ich wizerunku będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza w działaniach marketingowych, reklamowych czy informacyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie opracowanych zdjęć/nagrań, jako materiałów promocyjnych, na stronie internetowej Organizatora bądź publikacjach, w szczególności poprzez:

  1. umieszczenie opracowanych zdjęć (screenów spotkań)/nagrań, jako materiałów promocyjnych, na stronie internetowej Organizatora (oraz fanpage’ach Organizatora w portalach social media (Facebook, Instagram) bądź publikacjach;

  2. umieszczenie opracowanych nagrań na platformie Webtolearn, do których to nagrań dostęp na tej platformie będą mieć wyłącznie inni uczestnicy danego spotkania, z którego nagranie będzie udostępnione bądź inni uczestnicy usługi mentoringu biznesowego

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Uczestnika zgodę.

 4. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników przedmiotowych kursów (w postaci wizerunku) do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji polegających na umieszczeniu zdjęć/nagrań na portalach społecznościowych (social media) w ramach podejmowanych przez Organizatora działaniach marketingowych, reklamowych czy informacyjnych, takich jak Facebook czy Instagram) czy umieszczeniu na platformie Webtolearn.


 1. Odbiorcami danych osobowych są Facebook, Instagram, podmiot prowadzący portal Webtolearn ( https://webtolearn.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin ) oraz użytkownicy ww. portali społecznościowych, osoby mające dostęp do treści zamieszczonych na ww. portalach społecznościowych bez konieczności rejestracji jako użytkownik oraz dostawcy, którym Organizator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

 2. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 3. Uczestnikowi kursów przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;

 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Uczestnik nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.


Kontakt z Organizatorem, jako administratorem danych osobowych, możliwy jest:

 1. pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

mailowo pod adresem mailowym Administratora:

biuro@fizjoacademy.pl