Regulamin zakupu dostępu do kursu online

Regulamin korzystania z kursu online

 1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i zawarcia Umowy wykupienia dostępu do kursu online;

 2. Konsument – Klient który składa Zamówienie i zawiera Umowę w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

 3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie i zawiera Umowę w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie i zawiera Umowę za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia kursu online;

 5. Strona, Strona internetowa – strona internetowa za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zawrzeć Umowę na dostęp do kursu online dostępna pod adresem: www.fizjoacademy.pl

 6. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

 7. Umowa – umowa zawierana ze Spółką świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia kursu online;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;

 9. Spółka, Sprzedawca – Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;

 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Strona, dostępna pod adresem: www.fizjoacademy.pl jest prowadzona przez Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;

 2. Za pośrednictwem Strony Spółka oferuje możliwość wykupienia dostępu do kursu online, o treści i przedmiocie wskazanego i opisanego na Stronie.

 3. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Spółką zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa, a w szczególności postanowienia art. 6 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), który stanowi, iż umowy konsumenckie podlegają prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. W związku z tym, jeżeli Konsument, zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma miejsce zwykłego pobytu w innym Państwie członkowskim niż Rzeczpospolita Polska, to w takich przypadkach, bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, są przestrzegane przez Sprzedawcę i Konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej dla Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu. W związku z tym wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.


 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY I WYKUPIENIA DOSTĘPU DO KURSU ONLINE


 1. Zawarcie Umowy na Stronie obywa się bez konieczności dokonania przez Klienta uprzedniej rejestracji na Stronie, przy czym wymagane jest podanie przez Klienta na Stronie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. Aby dokonać zawarcia Umowy i wykupić dostęp do kursu online, Klient zobowiązany jest do wypełnienia stosownego formularza zamówienia, dostępnego na Stronie swoimi danymi bądź danymi swojego przedsiębiorstwa, jak również do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Spółkę o oraz treść polityki prywatności, a następnie do dokonania płatności poprzez jeden z wybranych przez Klienta sposób płatności (karta płatnicza, BLIK czy przelew bezpośredni z banku Klienta).

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Strony wykupionego kursu online w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Spółki;

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Strony w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

 6. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 7. podania na Stronie jedynie własnych danych.


 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY


 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony należy wejść na Stronę i dokonać wyboru usługi. Klient zostanie następnie przeniesiony do formularza Zamówienia, w którym zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.

 2. W celu zawarcia Umowy konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu Zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Spółkę, a następnie do dokonania płatności poprzez jeden z wybranych przez Klienta sposób płatności (karta płatnicza, BLIK czy przelew bezpośredni z banku Klienta).

 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką umowy na uzyskanie dostępu do kursu online zgodnie z treścią Regulaminu.

 4. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Spółkę Zamówienia złożonego przez Klienta.

 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Spółki mailowe potwierdzenie.

 6. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie zaznaczy opcję i wyrazi chęć otrzymania faktury, podając nr NIP, otrzyma fakturę od Spółki na adres mailowy, w formie elektronicznej.


 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI


 1. Cena wykupu dostępu do kursu online podana jest w złotych i zawiera wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 2. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 3. Płatność za usługę abonamentu możliwa jest poprzez aplikację PayU, w ramach płatności BLIKiem, kartą płatniczą bądź poprzez przelew bezpośredni z banku.

 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. 1. KURS ONLINE


 1. Klient, w ramach wykupionego kursu, uzyskuje dostęp do danego kursu zamieszczonego na platformę edukacyjnej https://webtolearn.pl/ na której zamieszczane są materiały video i kursy Spółki. Po wykupieniu dostępu do kursu Spółka tworzy Klientowi indywidualne konto na platformie https://webtolearn.pl/ i przesyła Klientowi mailowo dane do logowania. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i polityki prywatności platformy https://webtolearn.pl/, które dostępne są pod adresem: https://webtolearn.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin/ . Wykupiony przez Klienta kurs będzie podpięty do indywidualnego konta Klienta na tej platformie.

 2. Klient, wykupując dostęp do kursu, wykupuje go na czas nieokreślony.

 3. Spółka może pozbawić Klienta dostępu do kursu, jeżeli Klient nie przestrzega niniejszego regulaminu bądź regulaminu platformy edukacyjnej https://webtolearn.pl/ na której zamieszczane są materiały video i kursy Spółki dostępnego pod adresem: https://webtolearn.pl/polityka-prywatnosci-i-regulamin/ . W takim wypadku Spółka poinformuje Klienta tym fakcie, wskazując uzasadnienie.


 1. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Strony przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia złożenia Zamówienia na wykupienie dostępu do kursu online.

 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 13 wyżej ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Spółki, w jeden z następujących sposobów:

  1. wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: biuro@fizjoacademy.pl ;

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających Umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że Umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA


 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 2. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających Umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że Umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ


 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub

  2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 5. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.

 6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 23-25 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 7. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 8. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:

  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, – przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

  3. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

  4. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 9. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:

  1. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

  1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.

 12. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 13. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 14. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 15. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.

 16. Domniemania określone powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;

  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 17. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

 18. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

 19. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;

  3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;

  4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.

 21. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.

 22. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.

 23. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

 24. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

 25. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 26. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 27. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

 28. Postanowienia powyższe Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 29. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność z umową Treści Cyfrowej wobec Przedsiębiorców oparta jest na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie Cywilnym.

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony i bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: biuro@fizjoacademy.pl

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony bądź dostępu do wykupionego kursu lub jego nieprawidłowego działania.

 5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457.

 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.


 1. WARUNKI TECHNICZNE


 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 1. przeglądarkę internetową;

 2. program Adobe;

 3. aktywny adres e-mail;

 4. aktywne połączenie z siecią Internet.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na Stronie.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.

 3. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu na Stronie.