Polityka prywatności strony internetowej oraz Regulamin przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji biznesowych

Regulamin przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji biznesowych

 

 

 1. Strona https://edu.fizjoacademy.pl/konsultacje i wbudowany w nią formularz kontaktowy służy nawiązaniu przez Użytkownika kontaktu ze spółką Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457, dalej w tym regulaminie jako: „Spółka” w celu ustalenia terminu i przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji biznesowej.

 2. W celu przesłania przez Użytkownika zapytania i zgłoszenia chęci do przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji biznesowej, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia podanego na stronie www formularza kontaktowego i podania wskazanych tam danych osobowych i danych kontaktowych, tj. podania imienia i nazwiska, nr telefonu i adresu email. Podanie tych danych jest obowiązkowe, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia.

 3. Po przesłaniu przez Użytkownika, przy użyciu formularza kontaktowego na stronie https://edu.fizjoacademy.pl/konsultacje zapytania, Spółka, w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wysłanego przez Użytkownika zapytania, nawiąże z Użytkownikiem kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wspólnego ustalenia terminu do odbycia konsultacji biznesowej.

 4. Spółka wskazuje, że podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu telefonicznego bądź mailowego z Użytkownikiem. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika na podjęte przez Spółkę próby nawiązania kontaktu (Użytkownik nie odpisze na wysłanego maila bądź nie będzie odbierał telefonu), Spółka zaprzestanie prób kontaktu i nie przeprowadzi konsultacji biznesowej, a Użytkownikowi nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

 5.  W przypadku skutecznego nawiązania przez Spółkę kontaktu z Użytkownikiem i ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji, Spółka prześle Użytkownikowi, na adres email podany w formularzu kontaktowym, link do spotkania zdalnego, w którym przeprowadzona będzie konsultacja.

 6. Wszystkie konsultacje biznesowe przeprowadzane są w formie zdalnej, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość wg wyłącznego wyboru Spółki danego środka komunikacji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania do przeprowadzenia konsultacji w formie stacjonarnej bądź do wyboru środka komunikacji elektronicznej.

 7. Wszystkie konsultacje biznesowe trwają maksymalnie jedną godzinę zegarową. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania do wydłużenia danej konsultacji.

 8. Podczas konsultacji Użytkownik ma obowiązek zachowania kultury osobistej. Spółka zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia konsultacji w przypadku, w którym zachowanie Użytkownika byłoby niekulturalne, bądź Użytkownik obrażałby osoby trzecie bądź osoby przeprowadzające konsultacje ze strony Spółki.

 9. W przypadku ustalenia terminu konsultacji i braku stawiennictwa Użytkownika na ustalony termin Spółka ma prawo do zakończenia takiej konsultacji po upływie 10 minut, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania powtórzenia konsultacji. Użytkownik ma prawo jednak do skontaktowania się ze Spółką i wzajemnego ustalenia ponownego terminu, na co Spółka musi jednak wyrazić zgodę. 

Regulamin Prywatności

 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;

 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 5. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://edu.fizjoacademy.pl/konsultacje

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta na Stronie) przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 

 1. KONTAKT

 

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu kontaktu mailowego lub telefonicznego. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Wysłanie zapytania do Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na nawiązanie przez Administratora z użytkownikiem kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu ustalenia terminu konsultacji oraz przeprowadzenia tego tej konsultacji w formie zdalnej, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. 

 3. Dane osobowe Użytkownika, który kontaktuje się z Administratorem przy pomocy adres mailowego lub telefonicznie albo przy pomocy formularza kontaktowego są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

 1. KONSULATACJA BIZNESOWA

  1. Podczas przeprowadzanych konsultacji biznesowych Użytkownik może udostępnić Administratorowi także innego dane osobowe niż podane przy procesie rejestracji na konsultację. W takim wypadku podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 

  2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do  żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;

  7.  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

  9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:

 1. pisemnie na adres: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fizjoacademy.pl;

 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 2. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 3. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, czy konsultingowe.

 2.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Strony do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google, Facebook). 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
  i współpracowników.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. DANE KONTAKTOWE

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 1. pisemnie na adres: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fizjoacademy.pl;

 

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  1. pisemnie na adres: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fizjoacademy.pl;

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI  REGULAMINU

 1. Treść niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://edu.fizjoacademy.pl/konsultacje.  

 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkowników. Wszelkie zmiany treści niniejszego dokumentu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na Stronie internetowej. Zmiana niniejszego dokumentu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej https://edu.fizjoacademy.pl/konsultacje.