Regulamin i Polityka Prywatności kursów stacjonarnych

I.
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

II.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KURSÓW STACJONARNYCH PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY I KURSÓW STACJONARNYCH REHABILITACJI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ E-KURSÓW PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY

III.
REGULAMIN KURSÓW STACJONARNYCH PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY I KURSÓW STACJONARNYCH REHABILITACJI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ REGULAMIN E-KURSÓW PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszym dokumentem spółka Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pragnie kompleksowo uregulować wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych odwiedzających bądź korzystających ze stron internetowych przez Spółkę prowadzonych i związanych z kursami Pinopresury wg MTS Struzik Therapy i kursami Rehabilitacji Stomatologicznej oraz wymogów dot. ochrony danych osobowych uczestników organizowanych przez Spółkę kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy, kursów Rehabilitacji Stomatologicznej i e-kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy.

Ponadto niniejszy dokument stanowi również regulamin uczestnictwa w organizowanych przez Spółkę kursach stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy, kursach Rehabilitacji Stomatologicznej i e-kursach Pinopresury wg MTS Struzik Therapy.

Szczegółowe informacje i postanowienia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz zasady uczestnictwa w przedmiotowych kursach są dostępne poniżej. Korzystając ze stron internetowych prowadzonych przez Spółkę w zakresie kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy i kursów Rehabilitacji Stomatologicznej, jak również uczestnicząc w tych kursach – organizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-kursów – wyrażają Państwo zgodę na postanowienia niniejszego dokumentu oraz zobowiązują się Państwo do jego przestrzegania.
Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przetwarza wszystkie dane osobowe użytkowników swoich stron internetowych oraz uczestników kursów i innych osób z najwyższą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DEFINICJE

Administrator danych osobowych, Administrator, Spółka – Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: https://fizjo-academy.gr8.com/, https://pinopresura-online.gr8.com/, https://fizjoacademy-b382c.gr8.com/, https://fizjo-academy.gr8.com/order_form.html, https://fizjoacademy-rehabilitacja-stomatologiczna.gr8.com/, https://pinopresura-kursy.gr8.com/;
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony internetowej opisanych w Polityce;
Uczestnik – każda osoba fizyczna biorąca udział w kursach stacjonarnych bądź e-kursach Pinopresury wg MTS Struzik Therapy lub kursach Rehabilitacji Stomatologicznej organizowanych przez Administratora;
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY (STRON) INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony (Stron) Internetowej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym informacje o aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY (STRON) INTERNETOWEJ

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony Internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu realizacji złożonego przez Użytkownika, będącego przyszłym Uczestnikiem kursów, zamówienia w zakresie uczestnictwa w oferowanych przez Spółkę kursach Pinopresury wg MTS Struzik Therapy lub kursach Rehabilitacji Stomatologicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
w celach marketingowych Administratora,

Niektóre Strony Internetowe (https://fizjo-academy.gr8.com/order_form.html) dają możliwość bezpośredniego zapisania się na oferowane przez Spółkę e-kursy Pinopresury wg MTS Struzik. W tym zakresie przyszły Uczestnik tych e-kursów musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do możliwości zapisania się na kurs i uczestnictwa w nim.
Po podaniu tych danych i zapisaniu się na kurs uczestnik ma obowiązek dokonać opłaty przy pomocy wybranej przez siebie metody płatności. Po dokonaniu opłaty Administrator skontaktuje się z Uczestnikiem w zakresie przekazania danych dostępowych do e-kursu.
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, w szczególności w celu zapisania się na oferowane kursy stacjonarne Pinopresury wg MTS Struzik i kursy Rehabilitacji Stomatologicznej. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem, tj. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Po przesłaniu zapytania Administrator kontaktuje się z przyszłym Uczestnikiem (mailowo lub telefonicznie) podając mu dane do dokonania opłaty za kurs i dalsze niezbędne informacje.
Dane osobowe są przetwarzane:
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

MARKETING NA STRONACH INTERNETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
kierowaniu e-mailowych i SMS-owych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA BEHAWIORALNA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

DARMOWE LEKCJE PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY ONLINE

Administrator, na Stronie Internetowej pod adresem: https://fizjo-academy.gr8.com/ świadczy usługę udostępniania zainteresowanym Użytkownikom darmowych lekcji Pinopresury wg MTS Struzik Therapy online.
Usługa ta dostępna jest dla wszystkich Użytkowników tej Strony Internetowej, którzy w tym celu podadzą swój adres e-mail oraz imię. Podanie tych danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia tej usługi przez Spółkę, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej zrealizowania.
Dane osobowe Użytkowników chcących skorzystać z tej usług, a więc imię oraz adres e-mail, są przetwarzane:
w celu świadczenia usługi wysyłki do Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail, darmowych lekcji Pinopresury wg MTS Struzik Therapy online – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
Aktualnie na Stronach Internetowych nie widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. W przypadku, w którym w przyszłości takie wtyczki pojawią się na Stronach Internetowych, niniejszy dokument zostanie niezwłocznie uzupełniony o postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas korzystania przez Użytkowników z tych wtyczek.
Natomiast na niektórych Stronach Internetowych publikowane są materiały video, które są zamieszczone na portalu YouTube. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie 4. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.
W przypadku wizyty na Stronie Internetowej i odtworzeniu danego materiału video zamieszczonego na portalu YouTube, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo dany materiał video na Stronie Internetowej, co wiąże się z przekazaniem do YouTube danych osobowych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto Użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta Użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google (a co za tym idzie i na portalu YouTube), Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem materiału video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.
Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas świadczenia usług w ramach Stron Internetowych oraz czas długości przedawnienia roszczeń.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, a więc Użytkownikom Stron Internetowych, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;
mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@fizjoacademy.pl
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją przez Spółkę usług świadczonych w ramach Stron Internetowych oraz korzystania przez Użytkowników z tych Stron Internetowych, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, czy konsultingowe, w tym przede wszystkim:
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. – jako podmiot obsługujący system przelewów internetowych PayU, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za uczestnictwo w e-kursie Pinopresury wg MTS Struzik Therapy;
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i podmioty zależne lub stowarzyszone – jako podmioty obsługujące system przelewów internetowych PayPal, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za uczestnictwo w e-kursie Pinopresury wg MTS Struzik Therapy;
Na Plusie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Masarskiej 13/b4, 31-534 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690858, NIP: 6751604003, REGON: 368028683 – jako podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi reklamowe i marketingowe dot. Stron Internetowych;
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Podczas przeprowadzania samych kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy, kursów Rehabilitacji Stomatologicznej i e-kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy Administrator powierza dane osobowe Uczestników innym podmiotom, w szczególności podmiotom prowadzącym te kursy. Szczegółowa informacja w tym zakresie zawarta jest poniżej, w informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy i kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej oraz e-kursów Pinopresury MTS Struzik Therapy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Sklepu do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google czy operatorzy płatności).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@fizjoacademy.pl

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KURSÓW STACJONARNYCH PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY I KURSÓW STACJONARNYCH REHABILITACJI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ E-KURSÓW PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Uczestników kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy – organizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-kursów – oraz kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej. Zapisując się na wybrany kurs, jak również uczestnicząc w tych kursach – organizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-kursów – wyrażają Państwo zgodę na postanowienia niniejszego dokumentu oraz zobowiązują się Państwo do jego przestrzegania.

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o obowiązkach Administratora. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań o kontakt z Administratorem zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

Administratorem Pani/Pana, jako Uczestników kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy – organizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-kursów – oraz kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej, danych osobowych jest Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457.

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Spółkę kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik i kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej oraz e-kursów Pinopresury wg MTS Struzik lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pańskie uzasadnione prawa i interesy.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez podmioty z Administratorem powiązane osobowo, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi, telekomunikacyjne, notarialne, informatyczne, prawne, doradcze czy księgowe oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą powierzone następującym podmiotom do przetwarzania:
Anna Greiner przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U ELEKTRO-GREINER ANNA GREINER, Zabrze, Ludwiki Wawrzyńskiej 38/2, 41-813 Zabrze, NIP: 6442803118 – jako podmiotowi świadczącemu na rzecz Spółki graficzne w postaci tworzenia certyfikatów uczestnictwa i ukończeniu kursów;
MTS ACADEMY LIMITED 27 Old Gloucester Street, London, Wielka Brytania, WC1N 3AX, numer rejestracyjny spółki: 08172814 – jako podmiot prowadzący kursy stacjonarne Pinopresury wg MTS Struzik;
Iwona Iwanowicz oraz Karol Gorzechowski – prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Rsedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski spółka cywilna, ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok, NIP: 9662117102 – jako podmiot prowadzący kursy stacjonarne Rehabilitacji Stomatologicznej;
TCM BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, posługująca się nazwą HOLIAPP – jako podmiot prowadzący platformę internetową pod adresem: https://holiapp.me/, na której dostępne są e-kursy Pinopresury wg MTS Struzik.
Powyższym podmiotom Administrator powierza Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, a więc dane osobowe niezbędne do prowadzenia przez te podmioty kursów i wystawienia certyfikatu uczestnictwa i ukończenia kursu. Z uwagi na to, że uczestnictwo w e-kursach polega na dostępie Uczestnika do materiałów video kursów zamieszczonych na platformie https://holiapp.me/, na której to platformie spółka TCM BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie tworzy indywidualne konto każdego Uczestnika, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z tej platformy i uczestnictwo w e-kursach związane jest również z przetwarzaniem jego danych osobowych przez TCM BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W tym zakresie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tej platformy dostępną pod adresem: https://holiapp.me/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być także powierzone innym podmiotom podczas korzystania ze stron internetowych w zakresie rejestracji na dany kurs oraz dokonywania płatności. Te podmioty wskazane są w treści polityki prywatności strony internetowej (dokument powyżej).

Z czasem może zwiększyć się liczba podmiotów, którym Administrator powierza Państwa – jako Uczestników kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy – organizowanych zarówno w formie stacjonarnej jak i e-kursów – oraz kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej – dane osobowe. W takim przypadku niniejszy dokument zostanie niezwłocznie zaktualizowany, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Ma Pani/Pan:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;
mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@fizjoacademy.pl;
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora.

Administrator informuje ponadto, że prowadzone przez niego kursy stacjonarne Pinopresury wg MTS Struzik Therapy oraz kursy Rehabilitacji Stomatologicznej mogą być dokumentowane w formie zdjęć bądź nagrań video, z czym wiąże się utrwalenie Pani/Pana wizerunku. Te materiały mogą być później przez Administratora wykorzystywane w ramach jego działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie działań marketingowych czy reklamowych, w tym poprzez umieszczenie ich na Stronach Internetowych prowadzonych przez Spółkę (wskazanych powyżej).

W związku z powyższym Administrator oświadcza, że uczestnictwo w kursach stacjonarnych przez niego organizowanych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na utrwalenie i użycie przez Administratora Pani/Pana wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć lub nagrań video bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie wskazanym powyżej.

Zgoda ta wyrażana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zakresie powyższej zgody na udostępnienie i wykorzystanie przez Administratora wizerunku, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora: biuro@fizjoacademy.pl.

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG KURSÓW STACJONARNYCH PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY I KURSÓW STACJONARNYCH REHABILITACJI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ E-KURSÓW PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY

REGULAMIN E-KURSÓW PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY

PROCEDURA ZAMÓWIENIA E-KURSU ORAZ UCZESTNICTWO W E-KURSIE
Uczestnik może zapisać się na oferowany przez Spółkę e-kurs Pinopresury wg MTS Struzik Therapy za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem: https://fizjo-academy.gr8.com/order_form.html (do której można przejść także z poziomu tej Strony Internetowej: https://fizjoacademy-b382c.gr8.com/).
Zapisanie się na ten e-kurs wymaga wypełnienia przez przyszłego Uczestnika formularza zamówienia i podania wskazanych w nich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. Następnie Uczestnik dokonuje wyboru zamawianego produktu, akceptuje niniejszy dokument i zamawia e-kurs klikając „Zamów teraz”.
Po zamówieniu e-kursu Uczestnik zostanie przeniesiony do strony płatności. Płatność za e-kurs możliwa jest – wg wyboru Uczestnika – za pomocą platformy PayPal albo PayU.
Zapisanie się na e-kurs Pinopresury wg MTS Struzik Therapy możliwe jest także za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na fanpage’u Spółki na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy bądź w ramach kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Spółką. W takim wypadku Spółka skontaktuje się mailowo z Uczestnikiem prosząc o podanie ww. danych osobowych, przesyłając link do niniejszego dokumentu oraz wskazując dane do przelewu za e-kurs.
Ceny za kurs, podane na Stronie Internetowej, są cenami brutto. Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia, zmiany bądź odwołania rabatów bądź promocji w zakresie ceny kursu. W takim wypadku informacja o tym będzie albo zamieszczona na Stronie Internetowej. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.
W przypadku, w którym Uczestnik chciałby otrzymać od Spółki fakturę na swoje przedsiębiorstwo za zakupiony e-kurs, konieczne jest skontaktowanie się z Administratorem za pomocą następującego adresu e-mail: biuro@fizjoacademy.pl lub w wiadomości za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na fanpage’u Spółki na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy. W wiadomości tej Uczestnik ma obowiązek wskazać Spółce dane do faktury.
Po dokonaniu opłaty za kurs Administrator przekazuje dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) do spółki TCM BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, posługującej się nazwą HOLIAPP – jako do podmiotu prowadzącego platformę internetową pod adresem: https://holiapp.me/, na której dostępne są e-kursy Pinopresury wg MTS Struzik.
HOLIAPP tworzy indywidualne konto Uczestnika na platformie https://holiapp.me/ i przekazuje dane do logowania do Administratora (login i hasło), który następnie przesyła je mailem do Uczestnika.
Uczestnictwo w e-kursie Pinopresury wg MTS Struzik Therapy polega na dostępie Uczestnika do materiałów kursu dostępnych platformie https://holiapp.me/.
Uczestnik niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu e-kursów dostępnego pod adresem: https://holiapp.me/regulamin-e-kursow oraz polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://holiapp.me/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa. Ten regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie e-kursów zamówionych i opłaconych u Spółki, a Uczestnik jest nim związany i wyraża na to zgodę.
Po ukończeniu e-kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa i ukończenia e-kursu. Certyfikat ten wydawany jest przez spółkę TCM BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a więc podmiot prowadzący platformę https://holiapp.me/, na której e-kurs jest dostępny. W zakresie sposobu wystawiania i przesyłania certyfikatu stosuje się postanowienia regulaminu platformy https://holiapp.me/ dostępnego pod adresem: https://holiapp.me/regulamin-e-kursow.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Uczestnik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu e-kursu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu e-kursu, pod warunkiem, że Uczestnik będący konsumentem nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z platformy https://holiapp.me/, odtwarzać video, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online). Jeśli Uczestnik będący konsumentem zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje, stosownie do dyspozycji art. art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
Odstąpienie od umowy może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej i wysłane na adres siedziby Spółki, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, lub na adres e-mail: biuro@fizjoacademy.pl.
Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Uczestnika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy kupna e-kursów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy oraz skutki tego prawa do odstąpienia stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN KURSÓW STACJONARNYCH PINOPRESURY WG MTS STRUZIK THERAPY I KURSÓW STACJONARNYCH REHABILITACJI STOMATOLOGICZNEJ

PROCEDURA ZAMÓWIENIA E-KURSU ORAZ UCZESTNICTWO W E-KURSIE
Uczestnik może zapisać się na oferowany przez Spółkę kurs stacjonarny Pinopresury wg MTS Struzik Therapy lub kurs stacjonarny Rehabilitacji Stomatologicznej za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem https://pinopresura-kursy.gr8.com/ (do której można przejść także z poziomu strony dostępnej pod adresem: https://pinopresura-online.gr8.com/) i https://fizjoacademy-rehabilitacja-stomatologiczna.gr8.com/. Zapisanie się na kurs wymaga uzupełnienia przez Uczestnika formularza kontaktowego dostępnego na tych stronach www i podania danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Następnie Uczestnik akceptuje niniejszy dokument i zapisuje się klikając „Wyślij”.
Zapisanie się na kurs stacjonarny Pinopresury wg MTS Struzik Therapy lub kurs stacjonarny Rehabilitacji Stomatologicznej możliwe jest także za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na fanpage’u Spółki na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy bądź w ramach kontaktu telefonicznego lub mailowego ze Spółką.
Po zapisaniu się na dany kurs stacjonarny (czy to w formie wypełnienia formularza kontaktowego, korespondencji mailowej, telefonicznej czy za pośrednictwem komunikatora Messenger) Spółka kontaktuje się z Uczestnikiem wskazując dane do przelewu za dany kurs, link do niniejszego dokumentu oraz ewentualnie o podanie dalszych danych osobowych.
Ceny kursów podane są na Stronach Internetowych i są cenami brutto. Cena kursu zawiera: koszt organizacji szkolenia (wynajęcie sali, catering kawowy, wynagrodzenie wykładowcy oraz organizatorów), materiały szkoleniowe (skrypty, certyfikat), zestaw narzędzi: 10 pinów, 3 pinokaty w pudełku), wsparcie po kursie, zniżkę 30% na e-kurs.
Uczestnik jest zobowiązany do dokonania całości opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, przy czym dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. Gwarancją rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty w kwocie min. 800 zł na konto bankowe Spółki o numerze 56 1050 1214 1000 0090 8076 2546.
W przypadku, w którym Uczestnik chciałby otrzymać od Spółki fakturę na swoje przedsiębiorstwo za zakupiony e-kurs, konieczne jest skontaktowanie się z Administratorem za pomocą następującego adres e-mail: biuro@fizjoacademy.pl lub w wiadomości za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na fanpage’u Spółki na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy. W wiadomości tej Uczestnik ma obowiązek wskazać Spółce dane do faktury.
Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia, zmiany czy odwołania rabatów bądź promocji w zakresie ceny kursu. W takim wypadku informacja o tym będzie albo zamieszczona na Stronie Internetowej albo przekazana Uczestnikowi w wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej.
Po przeprowadzeniu procedury zapisu na dany kurs i dokonania przez Uczestnika całości opłaty Spółka przekazuje Uczestnikowi dalsze informacje co do samego kursu.
Po ukończeniu kursu Spółka wydaje Uczestnikowi certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu.
Spółka wskazuje, że poszczególne kursy mogą być prowadzone przez podmioty i osoby trzecie, współpracujące ze Spółką. Są to w szczególności:
MTS ACADEMY LIMITED 27 Old Gloucester Street, London, Wielka Brytania, WC1N 3AX, numer rejestracyjny spółki: 08172814 – jako podmiot prowadzący kursy stacjonarne Pinopresury wg MTS Struzik;
Iwona Iwanowicz oraz Karol Gorzechowski – prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Rsedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski spółka cywilna, ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok, NIP: 9662117102 – jako podmiot prowadzący kursy stacjonarne Rehabilitacji Stomatologicznej;
Podmiotom tym Spółka udostępnia dane osobowe Uczestników. Zakres i sposób powierzenia danych osobowych został opisany powyżej niniejszego dokumentu w Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy i kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej oraz e-Kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE
Rezygnację z uczestnictwa w danym kursie należy zgłosić Spółki poprzez e-mail na adres: szkolenia@mtsstruzikacademy.pl lub za pomocą komunikatora Messenger dostępnego na fanpage’u Spółki na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MTSStruzikAcademy do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja z udziału w kursie zgłoszona po tym terminie nie zobowiązuje Spółki do zwrotu wpłaconych kwot.
Wniesioną opłatę za uczestnictwo w kursie Uczestnik, który rezygnuje z kursu do 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, może w porozumieniu ze Spółką przenieść na wskazany przez siebie inny kurs. Terminy dostępne są na stronie https://pinopresura-kursy.gr8.com/. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla uczestników, którzy składają rezygnację z udziału w kursie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku braku chęci uczestnictwa w innym wybranym kursie, Spółka dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych. Spółka dokonuje zwrotu wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z kursu do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
Powyższe przepisy nie wpływają na możliwość konsumenckiego prawa do odstąpienia.

ODWOŁANIE SZKOLENIA LUB ZMIANA TERMINU
W przypadku odwołania lub zmiany terminu danego kursu (czy to z powodów leżących po stronie Spółki czy tez z przyczyn od niej niezależnych) Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i – zależnie od jego wyboru – zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Uczestnika terminu.
Spółka dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych.
W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Spółka (czy to z powodów leżących po stronie Spółki czy tez z przyczyn od niej niezależnych) nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe poniesione przez Uczestnika, w szczególności takie jak koszty dojazdu i transportu, noclegów itd.

PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK
Wszystkie materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom jak również wszelkie inne materiały użyte bądź udostępnione podczas kursu są chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie tych materiałów w celu innym niż uczestnictwo w kursie, a zwłaszcza zamieszczanie tych materiałów w sieci Internet, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw twórców do tych materiałów. W razie uzyskania informacji o naruszeniu praw autorskich przez Uczestnika, Spółka podejmie stosowne kroki prawne.
Podczas kursów obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, bądź utrwalania głosu prowadzących szkolenia. Takie działanie stanowi naruszenie praw autorskich do materiałów i treści przekazywanych podczas kursów oraz naruszenie wizerunku prowadzących lub innych Uczestników. W razie uzyskania informacji o takim działaniu przez Uczestnika, Spółka podejmie stosowne kroki prawne.
Spółka informuje ponadto, że prowadzone kursy stacjonarne Pinopresury wg MTS Struzik Therapy oraz kursy Rehabilitacji Stomatologicznej mogą być dokumentowane w formie zdjęć bądź nagrań video, z czym wiąże się utrwaleniem wizerunku Uczestnika. Te materiały mogą być później przez Spółkę wykorzystywane w ramach jego działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie działań marketingowych czy reklamowych, w tym poprzez umieszczenie ich na Stronach Internetowych prowadzonych przez Spółkę.
W związku z powyższym Administrator oświadcza, że uczestnictwo w kursach stacjonarnych przez niego organizowanych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na utrwalenie i użycie przez Administratora Pani/Pana wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie, emitowanie lub powielanie ww. zdjęć lub nagrań video bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w zakresie wskazanym powyżej.
Zgoda ta wyrażana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DANE OSOBOWE
Spółka oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez nią usług prowadzenia kursów będzie przetwarzała dane osobowe Uczestników i jest Administratorem danych osobowych Uczestników.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników dostępne są w powyżej niniejszego dokumentu w Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników kursów stacjonarnych Pinopresury wg MTS Struzik Therapy i kursów stacjonarnych Rehabilitacji Stomatologicznej oraz e-Kursów Pinopresury wg MTS Struzik Therapy.

REKLAMACJE
Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przesłane na adres mailowy Spółki: biuro@fizjoacademy.pl, w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (co najmniej: imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia i powód reklamacji oraz uzasadnienie. Zgłoszenie reklamacji bez tych elementów będzie pozostawione bez rozpoznania.
Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania, a Spółka udzieli stosownej odpowiedzi w zakresie rozpoznania reklamacji w wiadomości mailowej.
Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Spółki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Uczestnik kursów będący konsumentem, który zawarł umowę na uczestnictwo w kursie na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia ze Spółką umowy na uczestnictwo w kursie, pod warunkiem, że Uczestnik będący konsumentem nie zaczął wykonywać umowy (a więc nie rozpoczął uczestnictwa w kursie). Jeśli Uczestnik będący konsumentem zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje.
Odstąpienie od umowy może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej i wysłane na adres siedziby Spółki, tj. Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, lub na adres e-mail: biuro@fizjoacademy.pl.
Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Uczestnika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w kursie, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik chyba, że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy oraz skutki tego prawa do odstąpienia stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJE

Dla potrzeb poniższych regulacji Spółka zwana jest dalej również jako: „Sprzedawca”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową (dostęp do E-kursów) dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.
W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, postanowienia ust. 23-25 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, – przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.
Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
Domniemania określone powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.
Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.
Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.
Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
Postanowienia powyższe Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność z umową Treści Cyfrowej wobec Przedsiębiorców oparta jest na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie Cywilnym.

PRAWO WŁAŚCIWE

Wszystkie umowy regulowane niniejszym dokumentem zawierane są pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Postanowienie ust.1 powyżej nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa, a w szczególności postanowienia art. 6 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), który stanowi, iż umowy konsumenckie podlegają prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. W związku z tym, jeżeli Konsument, zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma miejsce zwykłego pobytu w innym Państwie członkowskim niż Rzeczpospolita Polska, to w takich przypadkach, bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, są przestrzegane przez Sprzedawcę i Konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej dla Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu. W związku z tym wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru