REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
5. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem: https://fizjoacademy-ebook-rs.gr8.com/offer_page.html;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
9. Sprzedający – Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://fizjoacademy-ebook-rs.gr8.com/offer_page.html jest prowadzony przez Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457;
2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary.
3. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie
internetowej Sklepu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
5. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być
zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywa się bez konieczności dokonania przez Klienta uprzedniej rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
2. Aby dokonać zakupu, Klient zobowiązany jest do zamówienia danego Towaru, a następnie do wypełnienia stosownego formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu internetowego, swoimi danymi, jak również do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Sklepu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego i dokonać wyboru Towaru.
2. Po wyborze przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Towaru, zostanie on skierowany do formularza zamówienia, w którym zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (w tym zwłaszcza adres do wysyłki zamówienia lub – w razie skorzystania z takiej opcji – dane do wystawienia
przez Sprzedającego faktury) oraz wybrać sposób dostawy.
3. W celu dokonania Zamówienia Towaru i tym samym zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego.
4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:
a) dane identyfikujące przedsiębiorcę;
b) podstawowe cechy wybranego towaru;
c) łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
d) wybrany sposób płatności, dostawy;
e) w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.
2. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru.
3. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
6. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przy wykorzystaniu usług zewnętrznych operatorów płatności. Korzystając z tych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.
7. Nie ma możliwości dokonania płatności osobistej (gotówką lub kartą płatniczą) przy odbiorze osobistym. Nawet gdy Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru od sprzedawcy, musi dokonać uprzedniej zapłaty na stronie Sklepu internetowego.
8. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Sprzedającego odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt 2.

VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
a) za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej) pod wskazany w Zamówieniu adres;
b) odbiór osobisty Klienta pod adresem: ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach: 8:00 – 19:00.
2. Koszty dostawy będą wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie czy brak doręczenia przesyłki nadanej przez niego za pomocą firmy kurierskiej.

VIII. ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w lokalizacji pod adresem: ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach: 8:00 – 19:00.
2. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
3. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
4. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

IX. RĘKOJMIA

Sprzedający, na sprzedawane przez siebie na stronie Sklepu Towary, udziela 2 letniej rękojmi za wady, na zasadach i warunkach określonych w kodeksie cywilnym.

X. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.
2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów:
a) wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;
b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: biuro@fizjoacademy.pl;
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w jeden z następujących sposobów: a. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice; b. pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: biuro@fizjoacademy.pl;
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Sprzedający przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.
3. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
5. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

XIII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
a) pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;
b) pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: biuro@fizjoacademy.pl;
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjo Academy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812131, NIP: 9542810295, REGON: 384967457.
2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

XV. WARUNKI TECHNICZNE

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową;
b) program Adobe;
c) aktywny adres e-mail;
d) aktywne połączenie z siecią Internet.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie stronie głównej Sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-
mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.
3. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.