INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA PODMIOTU DOSTARCZAJĄCEGO AUDIOWIZUALNĄ USŁUGĘ MEDIALNĄ NA ŻĄDANIE

Stosownie do wymogu art. 47c ust. 1 – 1e ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 z późń. zm.), niniejszym wskazujemy następujące informacje:

 • Podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie w postaci plików video służących do elearningu w ramach usług SVod i TVoD zamieszczonych na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://fizjoacademy.pl/ jest spółka prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fizjo Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 1, 40-322 Katowice – dalej jako „Spółka”;
 • Dane kontaktowe Spółki to:
  1. Adres do korespondencji: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;
  2. Strona internetowa: https://fizjoacademy.pl/;
  3. Adres poczty elektronicznej: biuro@fizjoacademy.pl.
 • Wspólnikami Spółki, jako podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie, są: Na Plusie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz MTS ACADEMY LTD;
 • Spółka, jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, prawidłowo wypełnia ciążące na niej obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm i dokonała zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych Spółki, których można ustalić wpisując NIP Spółki – 9542810295 – w wyszukiwarce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dostępnego pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.
 • Spółka, jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej, a organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.